Klachtenprotocol

Waar kan ik binnen Boba GGZ terecht met mijn klachten?

Waar gewerkt wordt, kunnen fouten worden gemaakt. Dus ook bij Boba GGZ. Merk je dat er iets niet goed gaat, dan is het belangrijk dat wij dat weten. Wij kunnen dan de fout proberen te herstellen. Je kan je klacht op verschillende manieren kenbaar maken.

Een klacht bespreken

Bent u het niet eens met (onderdelen van) de behandeling of heb je een klacht over andere zaken? Bespreek het dan zo snel mogelijk met de direct betrokkene(n). Een gesprek lost vaak veel op. Vind je het lastig om die persoon er rechtstreeks op aan te spreken, dan kan je je klacht ook kenbaar maken via ons klachtenformulier. Het staat je ook te allen tijde vrij om je  klacht voor te leggen aan de onafhankelijke klachtencommissie, zonder de klacht eerst onderling te bespreken of op te lossen.

Wie mag er een klacht indienen

Als je niet tevreden bent over de manier waarop je door onze instelling bent behandeld, kan je zelf een klacht indienen. Maar ook ouders, verzorgers, de wettelijke vertegenwoordiger of gemachtigden kunnen dit namens iemand anders doen.

Namens jou een klacht indienen

Een persoon uit je omgeving kan namens jou een klacht indienen. In dat geval geldt dezelfde procedure als wanneer je zelf een klacht indient.

Klacht van iemand uit je omgeving

Het kan ook zo zijn dat iemand uit je omgeving niet tevreden is, bijvoorbeeld een familielid, een vriend of een bekende. Ook dan geldt dat een gesprek vaak de kou uit de lucht haalt. Lukt dat niet, dan kan die persoon een klacht indienen. 

De voorzitter van de onafhankelijke klachtencommissie gaat in zo’n geval na of de klacht in behandeling kan worden genomen. Wat daarbij meeweegt, is het belang dat deze persoon heeft bij het indienen van de klacht, de mate waarin de persoon betrokken is bij jouw behandeling en de verantwoordelijkheid die Boba heeft ten opzichte van deze persoon.

Klachtenformulier

Je kan een klacht indienen met behulp van het klachtenformulier. Dit formulier vindt op je op onze website boba.nl.

Procedure van de onafhankelijke klachtencommissie

Lukt het niet een klacht onderling op te lossen? Dan kan je je klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. Je dient je klacht schriftelijk in bij de voorzitter van de klachtencommissie. Binnen 5 werkdagen krijg je een ontvangstbevestiging en informatie over de verder procedure. 
De medewerker op wie jouw klacht betrekking heeft, wordt geïnformeerd over het feit dat er een klacht is ingediend. Beide partijen worden in de gelegenheid gesteld om mondeling of schriftelijk toelichting en/of uitleg te geven. 

Binnen 2 weken na het indienen van de klacht deelt de onafhankelijke klachtencommissie de klager en de aangeklaagde mee wat het oordeel is over de gegrondheid van de klacht. Als de commissie niet in staat is om binnen de termijn van twee weken met een oordeel te komen, dan stuurt zij de klager en de aangeklaagde hierover bericht. Je krijgt altijd schriftelijk bericht van de onafhankelijke klachtencommissie.

Adres van de klachtencommissie

Adres:
Voorzitter onafhankelijke klachtencommissie Boba Autisme Groep
t.a.v. de heer G.B.G. Nibbelke 
p/a Wilgenbos 1 
3311 JX Dordrecht 

Email: 
Een klacht kan ook per email gezonden worden aan: 
Klachtencommissie.Boba@gmail.com

Klachtenreglement

In het klachtenreglement vind je informatie over de werkwijze van de onafhankelijke klachtencommissie.
Je kan het reglement opvragen via het klachtensecretariaat van de Boba Autisme Groep (088-0335500).

Een klacht indienen bij de rechter

Je met je klacht ook naar de rechter gaan. Informeer bij het Bureau voor rechtshulp of je advocaat hoe je dat kunt doen.